מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה - 12145

פירוט קרן הפנסיה מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה של מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
סוג קרן קרנות חדשות
שם חברה מנהלת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות 2.21%
דמי ניהול - נכסים 0.23%
עודף גירעון אקטוארי אחרון -0.29%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון 2019

יתרות
הפקדות ללא העברות 0
משיכת כספים ללא העברות -194.57
העברות בין הקרנות 861.49
צבירה נטו 666.92
יתרת נכסים 2672229.6

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.24%
תשואה מצטברת לתקופה 2.93%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים -
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים -
תשואה מצטברת 3 שנים -
תשואה מצטברת 5 שנים -
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים -
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים -
תשואה נומינלית השקעות חופשיות -
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות 0%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים -
סטיית תקן 60 חודשים -
אלפא שנתית -
מדד שארפ -
יחס נזילות 88%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות3%80079.21
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות11.59%309789.6
אג"ח קונצרניות לא סחירות0.32%8587.07
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות11.25%300616.21
פיקדונות0%0
הלוואות1.86%49659.82
מזומנים ושווי מזומנים7.78%207839.99
קרנות נאמנות0.85%22809.6
נכסים אחרים2.26%60291.31
אג"ח מיועדות61.09%1632556.81
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים33.82%903678.84
נכסים לא סחירים66.18%1768550.76
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ86.11%2301139.8
נכסים בחו"ל ובמט"ח13.89%371089.8

גרף יתרות של מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה

גרף תשואות של מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה
חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור