הפניקס חברה לביטוח - עתיר כבוד משלים - תקופת המתנה 3 שנים

תוכנית ביטוח סיעודי עתיר כבוד משלים - תקופת המתנה 3 שנים של הפניקס חברה לביטוח. בדף זה תקבלו תקציר מפורט של פוליסת ביטוח הסיעוד כולל פירוט על הגדרת זכאות לביטוח, תקופת תשלום הפיצוי, גובה הפיצוי, גיל כניסה מקסימאלי, פיצוי לשיקום, השתתפות עצמית וכיסויים ופיצויים נוספים שחברת הביטוח מעניקה בתוכנית זו.


הפניקס חברה לביטוח - עתיר כבוד משלים - תקופת המתנה 3 שנים rightCorner rightCorner
הגדרת זכאות לביטוח (ADL) מבוטח אשר מוגדר כתשוש נפש או כחולה אלצהיימר או שאינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי (לפחות 50% מהפעולה) של לפחות 3 מהפעולות היומיומיות הבאות:
• לקום ולשכב • להתלבש ולהתפשט • להתרחץ • לאכול ולשתות • לשלוט על הסוגרים • ניידות
תשישות נפש או אי יכולת לבצע ב- 100% לפחות 3 מתוך 6 הפעולות יזכו ב- 100% מסכום הביטוח
תקופת תשלום הפיצוי כל החיים.
תקופת המתנה 36 חודשים (3 שנים)
פיצוי • פיצוי חודשי לפי גובה הפיצוי שנבחר. עד מקסימום 22,000 ש"ח לכל הביטוח
• תגמולי הביטוח עבור טיפול בבית וטיפול במוסד סיעודי זהים.
• אין התקזזות במקרה של כיסוי חופף מחברות ביטוח אחרות.
פיצוי מקסימאלי ₪ 22,000.00
גיל כניסה מקסימאלי 70
סוג פרמיה פרמיה קבועה
פיצוי במקרה מוות אינו כולל פיצוי במקרה מוות
פיצוי לשיקום מבוטח ששילם פרמיות לפחות 12 חודשים והפך למטופל סיעודי (כמוגדר בהגדרת הזכאות לעיל) זכאי להחזר הוצאות כנגד קבלות בגין שיקום לאחר השתתפות עצמית של 20% ועד 3,000 ש"ח, למשך תקופה של עד 6 חודשים לכיסוי הוצאות מיוחדות כמו ריפוי בעיסוק, פיזיוטרפיה, טיפול נפשי ועוד שנקבעו על ידי גורם רפואי מוסמך.
השתתפות עצמית שיפוי בגין שיקום לאחר השתתפות עצמית של 20%.
כיסויים ושירותים נוספים • כיסוי למטופל סיעודי כתוצאה מאירוע טרור - המבוטח יהיה זכאי לקבל פיצוי סיעודי מהפוליסה והיה ונפגע בפעולת טרור, עד לתקרה של 10,000 ש"ח. יקוזזו סכומים שהתקבלו מהמדינה או ביטוח לאומי.
• במשך התקופה שבה ישולמו על ידי המבטח תגמולי סיעוד חודשיים, ישוחרר המבוטח מתשלום הפרמיה לביטוח זה.
• ערך מסולק - במקרה הפסקת תשלום הפרמיה על ידי המבוטח, הוא זכאי לחלק מסכום הפיצוי במשך תקופת הביטוח, אם התקבל לביטוח כשהוא מעל גיל 40 ולאחר ששולמו הפרמיות במלואן במשך 24 חודשים לפחות, או אם המבוטח התקבל לביטוח כשהוא מתחת לגיל 40 ולאחר ששולמו הפרמיות במלואן במשך 36 חודשים לפחות.
לפוליסה זו אין ערך פידיון.
פרמיה חודשית בש"ח לכל 1,000 ₪ סכום ביטוח ₪ 38.46

המידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה.

קבל הצעה לביטוח סיעודי

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים להם