ביטוח נסיעות ביטוח ביטול נסיעה לחו"ל

פירוט הכיסויים בביטוח נסיעות ביטוח ביטול נסיעה לחו"ל, כולל כיסוי הוצאות רפואיות, תרופות, כיסוי הוצאות פינוי, הטסה לישראל, המשך טיפול בישראל, כיסוי במקרה תאונות, כיסוי למטען אישי, והוצאות נסיעה ועלות ההשתתפות העצמית


הראל - ביטוח ביטול נסיעה לחו"ל
כיסוי הוצאות רפואיות
תרופות הפוליסה אינה כוללת כיסוי תרופות
פינוי הפוליסה אינה כוללת כיסוי לפינוי
הטסה לישראל הפוליסה אינה כוללת כיסוי הטסה רפואית לישראל
המשך טיפול בישראל הפוליסה אינה כוללת כיסוי להמשך טיפול בישראל
תאונות הפוליסה אינה כוללת כיסוי תאונות
מטען אישי הפוליסה אינה כוללת כיסוי למטען
צד שלישי הפוליסה אינה כוללת כיסוי צד שלישי
הוצאות נסיעה הפוליסה אינה כוללת כיסוי הוצאות נסיעה
השתתפות עצמית 20% מעלות הנסיעה. יש מקרים של 40%
אם מבטלים את הביטוח יש 20% השתתפות עצמית על הפרמיה.
הרחבות ביטוחיות
כיסויים נוספים אין מידעהמידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה.