ביטוח נסיעות פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל

פירוט הכיסויים בביטוח נסיעות פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל, כולל כיסוי הוצאות רפואיות, תרופות, כיסוי הוצאות פינוי, הטסה לישראל, המשך טיפול בישראל, כיסוי במקרה תאונות, כיסוי למטען אישי, והוצאות נסיעה ועלות ההשתתפות העצמית


פספורטכארד - פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל
כיסוי הוצאות רפואיות עד 5,0000,000 $ המכסים:
  • הוצאות רפואיות בחו"ל באשפוז, כמו: טיפול נמרץ, חדר, רופאים, בדיקות אבחון, תרופות מרשם.
  • הוצאות רפואיות בחו"ל שלא באשפוז- ביניהן בדיקת רופא, בדיקות אבחון, תרופות מרשם.
  • פינוי לבית חולים באמצעות רכב ייעודי: פינוי יבשתי, אווירי או ימי.
  • הטסה רפואית לישראל.
  • תרופות מרשם שלא באשפוז.
  • העברת גופה
  • אשפוז חירום שנגרם בגלל הריון שלא היה ידוע לפני הנסיעה - עד שבוע 12
כיסויים נוספים:
כיסוי טיפול חירום בשיניים וחניכיים עד 550$.
תרופות תרופות מרשם שלא באשפוז כלולות בכיסוי ההוצאות הרפואיות עד 5,000,000 $. בשימוש בכרטיס "פספורטכארד" לא משלמים השתתפות עצמית בסך 50$.
פינוי פינוי יבשתי לבית חולים בחו"ל או בין בתי חולים, ברכב המיועד להובלת חולים או פצועים, כמו אמבולנס. לא יכוסו רכב פרטי או מונית.
פינוי אווירי או ימי - באמצעי תעבורה שנועד לפינוי חולים או פצועים במקרים בהם פינוי יבשתי אינו אפשרי.
הטסה לישראל הוצאות רפואיות עד 5,000,000 $ כוללות: 1. הטסה רפואית לישראל: תנאי הטיסה והצוות הרפואי המלווה יקבעו בהתאם למצב הרפואי של המבוטח. ההטסה תהיה באמצעות חברת הביטוח ולאחר אישור של הרופא המטפל ורופא של חברת הביטוח שהטיסה הכרחית. 2. העברת גופה לישראל: יש לתאם עם חברת הביטוח. הכיסוי הוא עד רגע הגעת גופת המבוטח לישראל.
המשך טיפול בישראל לא מכוסה
תאונות הוצאות אביזר שניתן בהשאלה בחו"ל בקשר לתאונה ושלא במסגרת אשפוז
מטען אישי הרחבת כבודה נרכשת בתשלום 0.5$ ליום.
גניבה או אובדן של מטען עד 2,500$, (גניבה מרכב רק עד 300$). מתוכם עד 300$ לפריט בודד ועד 500$ לכל חפצי הערך (הרשימה בפוליסה) ביחד. איחור בהגעת מטען - ינתנו 150$ עבור חפצים חיוניים ואם האיחור יותר מ- 5 ימים ינתנו עד 850 $. נדרשת השתתפות עצמית של 50 $.
צד שלישי הרחבת צד ג' ניתנת למבוטח ללא עלות. הכיסוי הוא עד 100,000 $ עם השתתפות עצמית של 50 $.
הוצאות נסיעה א. הוצאות שהיית המבוטח ומלווה בחו"ל מעבר למתוכנן, ועד שרופא מוסמך יאשר שהמבוטח כשיר לחזור לארץ:
- 100$ ללילה עד 15 לילות.
- כרטיס נסיעה לישראל למבוטח עד 1,500$ ולמלווה עד 1,000$.
- כיסוי הוצאות רפואיות למצב כרוני - עד 1,000$.
- השתתפות עצמית 50$

ב. הבאת מלווה מישראל אם המבוטח מאושפז 3 ימים לפחות:
- 100$ ללילה למלווה.
- כרטיס טיסה למלווה עד 1,000 $.
- כרטיס טיסה והוצאות נסיעה למבוטח - עד 2,000$.
- השתתפות עצמית 50$
השתתפות עצמית רוב ההוצאות הרפואיות ללא השתתפות עצמית. לתרופות וטיפולי שיניים השתתפות עצמית בסך 50$ שלא תגבה בעת שימוש בכרטיס פספורטכארד.
הרחבות ביטוחיות
כיסויים נוספים אין מידעהמידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה.