ביטוח נסיעות First Class עם הרחבה לספורט אתגרי וחורף

פירוט הכיסויים בביטוח נסיעות First Class עם הרחבה לספורט אתגרי וחורף, כולל כיסוי הוצאות רפואיות, תרופות, כיסוי הוצאות פינוי, הטסה לישראל, המשך טיפול בישראל, כיסוי במקרה תאונות, כיסוי למטען אישי, והוצאות נסיעה ועלות ההשתתפות העצמית


הראל - First Class עם הרחבה לספורט אתגרי וחורף
כיסוי הוצאות רפואיות כלולים בגבול האחריות:
הוצאות רפואיות בחו"ל בעת אשפוז
הוצאות רפואיות בחו"ל שלא בעת אשפוז כגון רופא, בדיקות אבחון - 50 $
כיסוי עד 1,250,000 $
תרופות עד 300 $ עבור תרופות שלא בעת אשפוז
פינוי פינוי יבשתי ממקום האירוע לבי"ח קרוב
פינוי אווירי ו/או ימי ממקום הארוע לבי"ח קרוב - עד 100,00 $
הטסה לישראל הטסה רפואית לישראל, הוצאות העברת גופה לישראל
המשך טיפול בישראל המשך אשפוז בישראל עקב תאונה שאירעה בחו"ל - 120 יום
תאונות במקרה של תאונה, המשך אשפוז בישראל עד 120 יום
מטען אישי כל פריט - עד 300 $
דברי ערך - עד 500 $
גניבת כבודה מרכב או מתא לשמירת חפצים - עד 750 $
איחור בהגעת הכבודה - עד 150 $
ערך מזוודה/ תיק/ ארנק - עד 75 $
שחזור מסמכים - עד 250 $
כיסוי עד 2,250 $
(עד גיל 18 מחצית מהסכומים)
צד שלישי עד $ 150,000
הוצאות נסיעה ביטול נסיעה - עד 5000 $, קיצור נסיעה - 7000 $
מתוכם כרטיס נסיעה למבוטח 2000 $, ולמלווה/ שותף יחיד לחדר - 1000 $
כרטיס נסיעה לישראל/ שהייה נוספת במלון בחו"ל - למבוטח 1000 $, למלווה 1000 $
טיסת חירום לבן משפחה קרוב - 1500 $
גניבת כבודה מרכב ציבורי כלולה בגבול האחריות
השתתפות עצמית הוצאות רפואיות בחו"ל/ בישראל שלא בעת אשפוז כתוצאה מתאונה כגון: פיזיותרפיה, הורדת גבסים, טיפול פסיכולוגי בישראל במקרה של תאונת דרכים - 50 $
ביטול/ קיצור נסיעה, שהייה נוספת במלון, כרטיס נסיעה לישראל, טיסת חירום לבן משפחה קרוב - 50 $
מקרים הקשורים למטען, ספורט אתגרי - 50 $
הרחבות ביטוחיות
ספורט חורף עד גיל 75
ספורט אתגרי עד גיל 75
כיסויים נוספים אין מידעהמידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה.