ביטוח נסיעות הפניקס Travel לנשים בהיריון

פירוט הכיסויים בביטוח נסיעות הפניקס Travel לנשים בהיריון, כולל כיסוי הוצאות רפואיות, תרופות, כיסוי הוצאות פינוי, הטסה לישראל, המשך טיפול בישראל, כיסוי במקרה תאונות, כיסוי למטען אישי, והוצאות נסיעה ועלות ההשתתפות העצמית


הפניקס חברה לביטוח - הפניקס Travel לנשים בהיריון
כיסוי הוצאות רפואיות הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז, בדיקות רופא, בדיקות אבחון
הוצאות רפואיות בעת אשפוז בחו"ל
העברת גופה חו"ח - כיסוי מלא, ביצוע העברה באמצעות המבטח
כיסוי עד $1,000,000
תרופות תרופות שלא במסגרת אשפוז בחו"ל - עד 200 $
פינוי פינוי אווירי ממקום האירוע לבי"ח קרוב - עד 10,000 $
הוצאות העברה ברכב יבשתי לבי"ח כלולות בתחום האחריות
הטסה לישראל הטסה רפואית לישראל כלולה בתחום האחריות
המשך טיפול בישראל המשך אשפוז בישראל עקב תאונה - עד 90 יום
תאונות פיצוי בגין מוות או נכות:
תאונות אישיות - עד 20,000 $ מגיל 18 עד 65
עד גיל 18 עבור נכות בלבד - עד 10,000 $
מטען אישי פריט/ מערכת פריטים - עד 300 $
סה"כ דברי ערך - עד 500 $
תיק/ ארנק - 50 $
איחור בהגעת כבודה - 150 $
שחזור מסמכים - עד 150 $
כיסוי עד 1,750 $
צד שלישי עד 100,000 $
הוצאות נסיעה • ביטול/ קיצור נסיעה - 4000 $ מתוכם: כרטיס נסיעה במחלקת תיירות עד 1500 $ למבוטח,עד 1000 $ למלווה
• ביטול נסיעה עקב צו 8 - 1500 $ למבוטח
• החזר הוצאות מלון וכרטיס נסיעה עבור שהות בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח
השתתפות עצמית הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז, בדיקות רופא, בדיקות אבחון - 50 $ לאירוע
במקרים הקשורים למטען/ כיסוי צד שלישי - 50 $ לאירוע
מלון והוצאות כרטיס נסיעה במקרה של שהות בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח - 50 $ לאירוע
הרחבות ביטוחיות
לנשים עד גיל 39, עד שבוע 32
כיסויים נוספים אין מידעהמידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה.