הפניקס חברה לביטוח - עתיר כבוד - פיצוי ל 5 שנים

תוכנית ביטוח סיעודי עתיר כבוד - פיצוי ל 5 שנים של הפניקס חברה לביטוח. בדף זה תקבלו תקציר מפורט של פוליסת ביטוח הסיעוד כולל פירוט על הגדרת זכאות לביטוח, תקופת תשלום הפיצוי, גובה הפיצוי, גיל כניסה מקסימאלי, פיצוי לשיקום, השתתפות עצמית וכיסויים ופיצויים נוספים שחברת הביטוח מעניקה בתוכנית זו.


הפניקס חברה לביטוח - עתיר כבוד - פיצוי ל 5 שנים rightCorner rightCorner
הגדרת זכאות לביטוח (ADL) מבוטח אשר מוגדר כתשוש נפש או כחולה אלצהיימר (כהגדרתם בפוליסה) או שאינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי (לפחות 50% מהפעולה) לפחות 3 מהפעולות היומיומיות הבאות:
• לקום ולשכב • להתלבש ולהתפשט • להתרחץ • לאכול ולשתות • לשלוט על הסוגרים • ניידות
תשישות נפש או אי יכולת לבצע ב- 100% 3 מתוך 6 הפעולות יזכו ב- 100% מסכום הביטוח
תקופת תשלום הפיצוי 5 שנים
תקופת המתנה 60 יום.
פיצוי • פיצוי חודשי לפי גובה הפיצוי שנבחר. עד מקסימום 22,000 ש"ח לביטוח
• תגמולי הביטוח עבור טיפול בבית וטיפול במוסד סיעודי זהים.
• אין התקזזות במקרה של כיסוי חופף מחברות ביטוח אחרות.
• 60 התגמולים הראשונים צמודי מדד. התגמולים הבאים תלויי תשואה
פיצוי מקסימאלי ₪ 22,000.00
גיל כניסה מקסימאלי 70
סוג פרמיה פרמיה קבועה
פיצוי במקרה מוות אינו כולל פיצוי במקרה מוות
פיצוי לשיקום מבוטח ששילם פרמיות לפחות 12 חודשים והפך למטופל סיעודי (כמוגדר בהגדרת הזכאות לעיל) זכאי לשיפוי בגין שיקום לאחר השתתפות עצמית של 20% עד 3,000 ש"ח, למשך תקופה של עד 6 חודשים לכיסוי הוצאות מיוחדות כמו ריפוי בעיסוק, פיזיוטרפיה, טיפול נפשי ועוד שנקבעו על ידי גורם רפואי מוסמך.
השתתפות עצמית שיפוי בגין שיקום לאחר השתתפות עצמית של 20%.
כיסויים ושירותים נוספים • כיסוי למטופל סיעודי כתוצאה מאירוע טרור - ינתן תגמול עד 10,000 ש"ח, וממנו ינוכו סכומים שיתקבלו מהמדינה או ביטוח לאומי.
• במשך התקופה שבה ישולמו על ידי המבטח תגמולי סיעוד חודשיים, ישוחרר המבוטח מתשלום הפרמיה.
• ערך מסולק - מבוטח שהפסיק את תשלום הפרמיה זכאי לקבל תשלום חלקי לפי טבלאות חברת הביטוח, אם הוא התקבל לביטוח כשהוא מעל גיל 40 ולאחר ששולמו הפרמיות במלואן במשך 24 חודשים לפחות, או אם המבוטח התקבל לביטוח כשהוא מתחת לגיל 40 ולאחר ששולמו הפרמיות במלואן במשך 36 חודשים לפחות. מספר התשלומים יהיה עד השלמת תקופת הסיעוד שנרכשה
לפוליסה זו אין ערך פידיון.
פרמיה חודשית בש"ח לכל 1,000 ₪ סכום ביטוח ₪ 19.66

המידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה.

קבל הצעה לביטוח סיעודי

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים להם